web software

ขั้นตอนการใช้งาน
ระบบสถิติ

ขั้นตอนการใช้งานง่ายๆแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1

วิธีการติดตั้ง API

ขั้นตอนที่ 2

วิธีการสร้างสถิติ

ขั้นตอนที่ 3

วิธีการลงข้อมูลสถิติ

© Copyright 2017 EventHive - All Rights Reserved